Translate

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã quá hà pháo-中炮七路马对屏风马过河炮

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOR3FwQVJZYlpRNjA/view?usp=drivesdk

Trung pháo trùng trung binh đối bình phong mã-中炮冲中兵对屏风马

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOcl9qM2h3cF9ZRGM/view?usp=drivesdk

Ngũ thất pháo trực xa đối bình phong mã 7 tốt-五七炮直车对屏风马7卒

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOWFYyQ2hHcExVQ3M/view?usp=drivesdk

Trung pháo đối đơn đề mã- 中炮对单提马

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOVnpMZHhYTi1FTFU/view?usp=drivesdk

Trung pháo trực xa tam binh đối phản cung mã-中炮直车三兵对反宫马

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOaHFkOHdLZmZvMDQ/view?usp=drivesdk

Đối binh cục-对兵局

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBONEJDVGE1cmpmbTg/view?usp=drivesdk