Translate

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Tượng Kỳ Hiện Đại Bố Cục Tùng Thư_象棋现代布局丛书

Tượng Kì Hiện Đại Bố Cục Tùng Thư


-象棋现代布局丛书系列全部书名(26本)


Gồm:

1-五六炮对屏风马 孟昭忠 海洋 毛继忠
2-五七炮对屏风马 刘海亭
3-五八炮对屏风马 刘海亭 杨典 毛继忠
4-五九炮对屏风马 孙志伟 刘海亭
5-中炮过河车对屏风马平炮兑车 金启昌 刘海亭
6-中炮过河车对屏风马左马盘河 刘海亭 杨典
7-中炮进三兵对屏风马 金启昌 刘海亭 王钦
8-夹马炮对屏风马 屠景明
9-中炮巡河炮对屏风马专集 孙志伟 刘海亭
10-中炮对屏风马横车专集 孙志伟 刘海亭
11-中炮七路马对屏风马 程明松
12-中炮横车七路马对屏风马 张晓平海洋
13中炮对左炮封车 金启昌
14-偏锋炮 屠景明15-顺炮全集 王嘉良 李德林
16-列手炮新编 王嘉良
17-中炮对三步虎转列炮 王嘉良
18-过宫炮对左中炮 温满红
19-过宫炮新编 金启昌 刘海亭 阳辅
20-士角炮新编 金启昌 刘海亭 阳辅
21-中炮对反宫马 张影富
22-中炮对单提马 董志新
23-仙人指路专集(上) 卜风波
24-仙人指路专集(下) 尚威
25-飞相局 金启昌 刘海亭 阳辅
26-进马局 赵庆阁
1-ngũ lục pháo đối bình phong mã _mạnh chiêu trung ,hải dương, mao kế trung
2-ngũ thất pháo đối bình phong mã _lưu hải đình
3-ngũ bát pháo đối bình phong mã_ lưu hải đình, dương điển,mao kế trung
4-ngũ cửu pháo đối bình phong mã- tôn chí vĩ, lưu hải đình
5-trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa _kim khải xương, lưu hải đình
6-trung pháo quá hà xa đối bình phong mã tả mã bàn hà _lưu hải đình, dương điển
7-trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã _kim khải xương,lưu hải đình, vương khâm
8-giáp mã pháo đối bình phong mã_đồ cảnh minh
9-trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã chuyên tập_ tôn chívĩ , lưu hải đình
10-trung pháo đối bình phong mã hoành xa chuyên tập _tôn chí vĩ , lưu hải đình
11-trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã _trình minh tùng
12-trung pháo hoành xa thất lộ mãđối bình phong mã _trương hiểu bình, hải dương
13-trung pháo đối tả pháo phong xa_ kim khải xương
14-thiên phong pháo_ đồ cảnh minh
15-thuận pháo toàn tập_ vương gialương, lí đức lâm
16-liệt thủ pháo tân biên _vương gia lương
17-trung pháo đối tam bộ hổ chuyển liệt pháo_ vương gia lương
18-quá cung pháo đối tả trung pháo_ ôn mãn hồng
19-quá cung pháo tân biên _kim khải xương,lưu hải đình , dương phụ
20-sĩ giác pháo tân biên_ kim khải xương, lưu hải đình , dương phụ
21-trung pháo đối phản cung mã _trương ảnh phú
22-trung pháo đối đan đề mã _đổng chí tân
23-tiên nhân chỉ lộ chuyên tập ( thượng )_ bặc phong ba
24-tiên nhân chỉ lộ chuyên tập ( hạ )_ thượng uy
25-phi tương cục _kim khải xương, lưu hải đình, dương phụ
26-tiến mã cục _triệu khánh các
Link: https://drive.google.com/folderview?id=0BznrsjTJKZBOVmVYN1ZscFRIdkU